GenFleet Therapeutics (Shanghai)

1206 Zhangjiang Road, Building A, Shanghai
Map
021-68821388
201203
shanghaiying.jpg

GenFleet Therapeutics (Zhejiang)

1 Yunhai Road, Building 3 (Southern Division), Level 4, Shaoxing City, Zhejiang Province
Map
0575-82586890
312000
zhejiangying.jpg

Message

Identification Code

Change